HOME


Go to Hymn #
Note: Hymns not listed has no English translation

OTHER LANGUAGE INDEX

Favorite English Hymns

BICOL
CEBUANO
ILOCANO
TAGALOG
ENGLISH
FRENCH 1
FRENCH 2
BAHASA (Indonesian)
JAPANESE
KOREAN
SPANISH
TWI - (Ghana)Submission of text are welcome. contact:
 
Cebuano Hymn Titles
4   Ang Dios Hari sa Sion
7   Matam-is ang Ngalang Jesus
8   Hari'g Magbuhat
10   Maglipay Kamong Putli
12   Manag-awit sa Kalipay
14   Matam-si ang Ngalang Jesus
16   Ang Malipayon nga Kanta
18   Ang Dios Magauban Kanimo
19   Sa Buntag Ako, O Jesus
20   Daw Unsa nga Kahimut-an
22   Magapabilin Ikaw Ginoo
24   Nagsalop sa Kadadpan
26   Ginoo, Papailia
28   Ang Dios Magauban Kanimo
30   Umari Ka Karon
32   Balaan, Balaan
34   Kung ang Gugma sa Ginoo
36   Gugmang Di Mobiya Kanako
42   Nahiunlod sa Sala
44   Ang Dios May Sapot nga Matanum
46   Si Jesus Maoy Akong Abyan
48   Atubangan sa Trono sa Dios
50   Simbahon Ang Hari nga Langitnon
52   Ginaawit Ko ang Gahum
54   Kini ang Kalibutan sa Akong Amahan
56   Bantayan Kasa Dios
58   Ang Una nga Noel
60   Sa Hangin May Honi
62   Manolunda Nanag-awit
64   Kalipay sa Kalibutan
66   Usa Ka Tungang Gabii
68   Kamong Nanagtuman
70   Diotayng Lungsod sa Bethlehem
72   Malinawon ug Balaan
74   Suginli Ko Mahitungod Kang Jesus
76   Ang Maayong Higala
78   Tungod Man Kanako Namatay
82   Sa Halayong Bungtod
84   Si Cristo Nabanhaw Karon
86   Awitong Gugma ni Jesus
88   Si Jesus sa Tanang Kalibutan
90   Hikaplagan Ko ang Abyan
92   Diosnong Gugma, Kahalangdon
94   Mga Ulan sa Panalangin
96   Isaysay Kanako ang Sugilon
98   Dayega Siya nga Hari
100   Akong Makita Si Cristo
102   Sayo sa Buntag kon ang Adlaw Magpukaw
104   Mga Trumpeta Patingoga
106   Kon Tingugon ang Trumpeta
108   Kon si Jesus Mobalik Na
110   Dili Nato Mahibaloan
112   Ginatawag Kita ni Jesus
114   Magabalik Man Ang Ginoo
118   O, Ang Tibuok nga Kayutaan
120   Naa Sa Pultahan
122   O, Pagkatahum sa Eden
124   Ang Yuta nga Kamaisan
126   Mga Matam-isong Tingog
128   Ang Ngalan Nga Dalayegon
130   Akong Gihigugma Ikaw
132   Mahigugmaong Dios
134   Corderong May Katakus
136   Dayegon Ta si Jesus
138   Wala Nay Lain Ngalan
140   Hupnga Man sa Espiritu
143   Balaang Espiritu, Kasingkasing Ko
144   Balaang Espiritu, Kunsari Kami
146   Ang Espiritu Santo
148   Tipiktipika Kanamo Karon
150   Ambi ang Biblia
154   Duol mga Piniutan
156   Ang Kinabuhi Ko
158   Nakadungog Ako
160   Awiton Nato Pagusab
162   Malumo, Si Jesus Nga Nagtawag
164   Gitawag Ka Ni Jesus
170   Si Jesu-Cristo nga Maluloy-on
172   Ang Tanan nga Nakapatalinghug
174   Gusto Ka Bang Maluwas sa Sala?
176   Ako Makasasala
178   Ako Sa Dios Nahilayo
180   O Dalangpanang Bato
182   Duol, Labing Duol, Ihatag
184   Ubos sa Krus ni Jesus
186   Pagtoo sa mga Amahan
188   Ipaduol Ko, Nimo
190   Ako Nagduol sa Krus<
192   'Imo Na Ako, O Ginoo
194   O Cristo Jesus Biyaan Ko
196   Duol sa Krus
198   Makasasala Ako, Dios
201   Usa ka Suod nga Paglakaw
202   Si Jesu-Cristo Ginoo
204   Makitang Imong Gawi sa Akong Kinabuhi
206   Hingpita Ako Jesus nga Ginoo
208   Jesus, Ikaw Akong Gihigugma
210   Ihatag si Jesus Nako
212   Ang Akong Kinabuhis
214   Jesus Nagsaad Ako Pagalagad
216   Nagaduol Kami Kaniimo Amahan
218   Umari ang Binulahan
220   Kahibulongan nga Manluluwas si Cristo
222   Aduna Man Ing Tuburan
224   Naluwas! Akong Isugilon
226   Nakadungog Kami Man
228   Daygon ang Dios
230   Maluwas Kon Tuman-aw
232   Nagkaduol Ta!
234   Ang Iglesya Tinukod
237   Bugkosa Na Kami
238   Itugyan Kanimo Kining Bata
240   Ang Tibuok Kapatagan
242   Dungga ang Tawag ni Jesus
244   Hindunggan Mo Ba si Cristo
246   O Sion, Pagdali
248   Pagpugas sa Buntag
250   Hain na ang mga Mangangani?
252   Luwasa Ginoo ang Nangawala
254   Patingoga ang Trumpeta
256   Ibayaw Nimo si Jesus
258   Ang Maayong Balita
260   O Adlaw sa Pahulay
262   Sabado nga Layo sa Kabalaka
264   Adlawng Igpapahulay
266   Di Mo Hikalimtan ang Sabado
269   Malahalong Sabado
270   And Semana Natapus Na
272   Masadya Nga Buntag
274   Umari ang Nahigugma sa Ginoo
276   Ang Yuta nga Matahum
278   Akong Makita sa Dakung Ugma
280   Sa Balay sa Akong Amahan
282   Magakatikum Ba Kita
284   Ang Himaya Maako Man
286   Kanunayng Magkauban
288   Mga Butang Langitnon
290   Matuod nga Kabulahanan
292   Kay sa Kinahiladman
294   Mga Butang Langitnon
296   Ang Pakiguban Kana Diosnon
298   May Kahayag ang Kalag Ko
302   O, Malipayon nga Adlaw
304   Matamisong Honi sa Kalag
308   Duol Sa Dios Kita
310   Bantayi ang Ngalan Jesus
312   Sa Matamison nga Takna
314   Kinahanglan Nako
316   Didto Ako sa Tanaman
318   Mahigugmaong Jesus
320   Jesus Pakita
322   Sa Sabakan sa Dios
324   Si Jesus Maoy Kahayag
326   Magampo Kanunay sa Ginoo
328   Sa Taknang Matam-ison
332   Maligon Natong Dalangpanan
334   Si Jesu-Cristo ang Manunubos
336   Mouban Ako Jesus Bisan Asa
338   Mga Butang Langitnon
340   Sa Dihang Ako Siyang Gikinahanglan
342   Ang Dios Kahayag
344   Ang Ginoo Nagamando
346   Nagadangop Ako
348   Iyang Gitipigan ang Akong Kalag
350   Natukod ang Paglaum Ko
352   Si Jesus Atong Saligan
356   Panalipdi Ako Batong Bantilis
358   Panalipdi Ako Batong Bantilis
360   Sa Ilalum sa Iyang mga Pako
362   Kung ang Pakigdait Sama sa Suba
364   Magtukod Ibabaw sa Bato
366   Maligon Ka Ba Igsoon Nako
370   Mandoi Ako Ginoo
372   Pangitaon Ko'ng Ginoo
374   Cristo Namong Magbabalantay
376   Jesus Ako Mandoi
378   Pakuyoga Ako O Dios
380   Ang Puloy-ang Way Kasamok
382   Wala Ako Ginoo
384   Sa Kang Jesus nga Tiilan
388   Matuman ang Kabubot-on Mo
390   Dili Mo Ako Pasagdan
392   Dili Ako, Apan Cristo
394   Sa Dughan ni Jesus
396   Jesus Ubani Man
398   Naghunahuna Gayud Ako
400   Ang Kahayag nga Langitnon
402   Kon May Diotay Ko Nga Pulong
404   Kon Motuman Kita sa Balaod
408   Dad-a Ako Duol Kanimo
410   Mga Manununod sa Gingharian
412   Igsoon, Padayon
414   Mga Ilhanan Pangitaa Na
416   Busa Kamo Managtukaw
418   Matam-is ang Saad sa Nagtuo
420   Wala Man Kita Mahibalo sa Oras
424   Mga Cristohanan Pagmata Kamo
426   Sundalo nga Diosnon
428   Sulong Kang Satan
430   Kita Nagakinabuhi
432   Tindog Alang Kang Jesus
434   Mosunod Ako Kanimo
436   Nagpadayon Akog Lakaw
438   Kita Maglipayay
440   Dili Ka Padaug
442   Kung Didto Na sa Langit
446   Magmatinud-anon Ako
448   Ang Gugma sa Puloy-anan
450   Gugma Hingpit
454   Ang Mapasalamoton, Magawit sa Anihon
456   Itugyan ang Imong Lulan
458   O Dios nga Mamati
460   Ang Dios Magapanalangin
462   Sa Magampo Kami
465   Pamati, O Dios
466   Dayega ang Dios Amahan
468   Papaulia Kami, O Dios
470   And Dios Anaa sa Iyang Templo
472   Atong Makita
474   Dili sa Gahum sa Tawo
 
 
SONG SEARCH


If God has blessed you through our Ministry sites, please consider supporting the web hosting and maintenance of our sites so that we can continue to be online and be a blessing to you and others.
Thank you and God bless you.
Please pass these on to all your friends and brighten someone's day! You will be glad you did!
website tracking